Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Prihanto KIP
3 Muh. Imam Nasirudin KIP
4 Ilham Setya Hananto KIP
5 Donniy Ardiyansa KIP
6 Dodik Subiantoro KIP
7 Diah Lukisari KIP
8 Ari Dwi Agus Sulistyo KIP
9 Achmad Khalik Ali KIP
10 Eri Ambarwati KIP
11 Arif Budiyarno KIP
12 Anis Zahra Hayati KIP
13 Yosua Gugum Surya Risangadi KIP
14 Suwandi KIP
15 Asep Maryadi KIP
16 Sugeng Tri Yulianto KIP
17 Tri Hananto KIP
18 Bety Wulandari KIP
19 A. Yuli Setiawan KIP
20 Wahyu Dwi Hartono KIP
21 Iskandar Husein KIP
22 Yuli Eko Prastiyo KIP
23 Udin Wijayanto KIP
24 Dwi Haryanto KIP
25 Burhanudin KIP
26 Bayu Aschari KIP
27 Agin Rustanto KIP
28 Adi Sukma Firly KIP
29 Joko Irwanto KIP
30 Hafidz Nurrokhim KIP
31 Yusuf Cahyo Wibowo KIP
32 Wibowo Sigit Setyawan KIP
33 Sunardi KIP
34 Slamet Maryono KIP
35 Robert Billarmino Widhio Nugroho KIP
36 Muchadi Jadmiko KIP
37 Jumadi Noviyanto KIP
38 Iwan Dwi Utama KIP
39 Dian Permana Putra KIP
40 Aris Aji Saputra KIP
41 Arif Widiyanto KIP
42 Anita Setyani KIP
43 Heru Sukirno KIP
44 Hariyadi KIP
45 Gama Ariyanto KIP
46 Ali Ahmadi Soleh KIP
47 Teguh Setiabudi KIP
48 Risang Eka Wijaya KIP
49 Munif Rifa'i KIP
50 Davit Triatmodjo KIP
51 Yohanes Bonar KIP
52 Bagus Nugroho KIP
53 Arif Boedy Utomo KIP
54 Dwi Aprilianto KIP
55 Rudhi Nurhayadi KIP
56 Putra Dimas Pamungkas KIP
57 Maritha Platini KIP
58 Ma Anwar Yasin KIP
59 Lukman Harun KIP
60 Heru Cahyono KIP
61 Hartanto KIP
62 Erig Apriyanto KIP
63 Alfran Rezky Tri Yullika Putra KIP
64 Adhetya Kurniawan KIP
65 Sakti Setia Habibi KIP
66 Marjuki KIP
67 Abdul Kholiq KIP
68 Tri Sularto KIP
69 Sukarno KIP
70 Sholeh Darmawan KIP
71 Selamet Riyadi KIP
72 Nono Hastomo KIP
73 Kristik Sartono KIP
74 Heru Tri Prasetiyanto KIP
75 Eko Ajar Wicaksono KIP
76 Ekian Setyono KIP