Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Sri Handayani KIP
3 Fajar Adi Kusuma KIP
4 Siti Nur Khasanah KIP
5 Jumilah KIP
6 Pipiek Mei Widyastuti KIP
7 Ika Anjayani KIP
8 Dwi Indarti KIP
9 Dian Rosita KIP
10 Bety Kusumawati KIP
11 Aprillia Wahyu Putriningrum KIP
12 Anna Febriana Madsar KIP
13 Linda Hapsari KIP
14 Endang Tri Rahayu KIP
15 Andhi Esnadhi KIP
16 Alo Retno Asih KIP
17 Rini Dwi Lestari KIP
18 Dwi Rahmawati KIP
19 Wahyu Is Indriastuti KIP
20 Rizkha Desyta Mustafafi KIP
21 Nur Indah Margi Utami KIP
22 Noviani Ambarwati KIP
23 Ina Widati KIP
24 Novi Arum Sari KIP
25 Christina Kartika Sari KIP
26 Anita Emi Kurniawati KIP
27 Wiji Lestari KIP
28 Siti Nunsiyah KIP
29 Septika Wati KIP
30 Nanang Khosim KIP
31 Maharani Kartika Sari KIP
32 Endah Noorsanty KIP
33 Didik Triyono KIP
34 Via Kartika Sari KIP
35 Syita Fatih 'Adna KIP
36 Isti Isworo KIP
37 Friska Retnani KIP
38 Ekayani Khusmawati Syukrillah KIP
39 Zaenal Arifin KIP
40 Sri Handayani KIP
41 Muslimah Nur 'Aini KIP
42 Maya Rahayu KIP
43 Nailul Izzah KIP
44 Anik Nur Khayati KIP
45 Ana Retno Palupi KIP
46 Ovi Feriani KIP
47 Erny Retno Agustiningsih KIP
48 Andelina Henny Mawarwati KIP
49 Rika Puji Astuti KIP
50 Siti Nur Rohmah KIP
51 Prastika Anjar Riyani KIP
52 Khitna Sulkha KIP
53 Nurul Qodiyawati KIP
54 Linda Ayu Setyaningrum KIP
55 Ika Trimahyuni KIP
56 Aprianingsih KIP
57 Sunarika Septiawati KIP
58 Siti Rohani KIP
59 Ratmiati KIP
60 Lili Juwita KIP
61 Elita Reni Wulandari KIP
62 Astri Nia Santi KIP
63 Aditia Cita Resmi KIP
64 Sari Nur Prihatiningsih KIP
65 Fitria Sari Kusumastuti KIP
66 Atik Sartini KIP
67 Anwar Suhada KIP
68 Lia Rosina Anggreini KIP
69 Amin Suroso KIP
70 Nofita Ariana KIP
71 Aprilina Yanti KIP
72 Dwi Hartanto KIP
73 Diah Ikaningsih KIP
74 Arief Grahadi Jayantio KIP
75 Nur Rochmah Fad'jrin KIP
76 Anita Nugraheni KIP