Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Ananda Dharmawan KIP
3 Prima Pamungkas KIP
4 Anang Yulianto KIP
5 Haris Hendra Satriya KIP
6 Hammam Firdaus KIP
7 Feri Andriyanto KIP
8 Ardhian Tomy Kurniawan KIP
9 Nugroho Ariyadi KIP
10 Andreas Yulianto Ari Wibowo KIP
11 Ahmadi Widodo KIP
12 Afid Abidin KIP
13 Hendrik Wibowo KIP
14 Gatot Prabowo KIP
15 Ilham Nawawi KIP
16 Fanny Frendasari Tri Puspita KIP
17 Zulfikar Imam Muharrom KIP
18 Tri Widodo KIP
19 Tejo Danu Saputro FKIP 2004
20 Taryono KIP
21 Sri Widodo KIP
22 Setya Anung Haryanto KIP
23 Satria Yudi Gontara KIP
24 Saiful Amri KIP
25 Rumi Iqbal Doewes KIP
26 Rahadhian Ambang Nugroho KIP
27 Puthut Ari Pambudi KIP
28 Maylaretanawati Febriyanto KIP
29 Indra Wahyu Santoso KIP
30 Ika Lisniati KIP
31 Eka Ratnawati KIP
32 Dhanang Dwi Utomo KIP
33 Dahlia Candra Puspitasari KIP
34 Bambang Dwi Atmaja KIP
35 Arif Wibowo KIP
36 Ari Saputro KIP
37 Andi Mustofa KIP
38 Agus Dwi Purnomo KIP
39 Adi Sani Respati KIP
40 Siti Aminah KIP
41 Dyah Dwi Utami KIP
42 Ayub Febriyanto KIP
43 Ahmad Azizi KIP
44 Agus Setiawan KIP
45 Yudi Setiyartono KIP
46 Widi Utari KIP
47 Suparman KIP
48 Sugiyanto KIP
49 Saifullah Arif KIP
50 Qoirudin Al Wakit KIP
51 Muh. Nuruddin KIP
52 Iwan Rasiska Asmoro Hadi KIP
53 Hoki Setiyawan KIP
54 Hari Triwahyono KIP
55 Endra Widyananto KIP
56 Eko Nugroho KIP
57 Deny Eka Prasetyo Ardy KIP
58 Budi Tohari KIP
59 Ardila Setyo Jatmiko KIP
60 Agus Marhaendri KIP
61 Agung Prayogi KIP
62 Matenggo Bose Wansari KIP
63 Kusnandar KIP
64 Jadmika Setyawan KIP
65 Ardian Riyanto Tavip Irawan KIP
66 Warsito Nugroho KIP
67 Reno Yeheskiel Eko Putranto KIP
68 Nanu Eko Iskriyono KIP
69 Kurniawan Nurhidayat KIP
70 Jarot Wibowo KIP
71 Indratno Hariyadi KIP
72 Ibnu Muhtar KIP
73 Agus Wantoro KIP
74 Pribadi Lestiawan KIP
75 Kuwat Budi Cahyono KIP
76 Hery Santosa KIP