Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Fiter Jimmy Salami KIP
3 Ery Susanti KIP
4 Endah Wati KIP
5 Ely Milyana KIP
6 Eko Priasih KIP
7 Ekaningsih KIP
8 Edi Santosa KIP
9 Driyanto KIP
10 Djaenuri KIP
11 Dijana Susilowati KIP
12 Daryati KIP
13 Damiri KIP
14 Chayatun KIP
15 Caswito KIP
16 Bukhori KIP
17 Budi Martono KIP
18 Budi Ismail KIP
19 Basuki Dwi Atmoko KIP
20 Bejo KIP
21 Bedjo Widodo KIP
22 Baryanti KIP
23 Banjir Subroto KIP
24 Bambang Wiryono KIP
25 Bambang Susmiarto KIP
26 Ari Diyah Ekowati KIP
27 Amiyati KIP
28 Amat Saleh KIP
29 Ali Imron KIP
30 Agus Siswanto KIP
31 Agus Malik KIP
32 Adif Jawahir KIP
33 Adi Mulyanto KIP
34 Absori Djunaedi Listriono KIP
35 Abdul Qodir KIP
36 Widiyanto KIP
37 Widiyanti KIP
38 Widati KIP
39 Wasis Priyono KIP
40 Waryoso KIP
41 Upi Irianti KIP
42 Tupik Legiono KIP
43 Triwati KIP
44 Tonari KIP
45 Suyatno KIP
46 Suwaryo KIP
47 Suwarno KIP
48 Suroso KIP
49 Sundoyo KIP
50 Sunaryo KIP
51 Sumarto KIP
52 Suharyo KIP
53 Sugeng Riyondo KIP
54 Sudiyanto KIP
55 Sudarmi KIP
56 Subandi KIP
57 Sri Subekti KIP
58 Sri Ngadini KIP
59 Sri Hutomo Edi Nursasongko KIP
60 Sri Hartati KIP
61 Sri Hartati KIP
62 Sri Arum Tigawati KIP
63 Slamet KIP
64 Siti Ngazizah KIP
65 Setiyarto KIP
66 Sefuloh KIP
67 Sarniyah KIP
68 Salamun KIP
69 Rusito KIP
70 Rullyawan KIP
71 Rohmat KIP
72 Puji Hastuti KIP
73 Prayitno KIP
74 Paija KIP
75 Nurhidayati Wahyuningsih KIP
76 Nurdin Latif KIP