Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Achhmad Mustofa KIP
3 Abu Bakar KIP
4 Aan Tarmidi KIP
5 A Hery Suparyo KIP
6 Wiwik Miswowati KIP
7 Windarso KIP
8 Winarmo KIP
9 Tri Hastomo KIP
10 Tri Agus Prasetijo KIP
11 Sutomo KIP
12 Susi Sufiani KIP
13 Susetiyono KIP
14 Supriyanto KIP
15 Supriono KIP
16 Sunarto KIP
17 Sunarto KIP
18 Sumarno KIP
19 Sumadiyo KIP
20 Sukirno KIP
21 Sukarso KIP
22 Sudarto KIP
23 Sudarmanto KIP
24 Siti Nur Amanah KIP
25 Sidik Pramono KIP
26 Sentot Effendi KIP
27 Rusminah KIP
28 Rita Miniati KIP
29 Nuranis KIP
30 Mursid KIP
31 Mujiono KIP
32 Mujiono KIP
33 Muhamad Ngarifin KIP
34 Ma'ud KIP
35 Manggyo Wiloso KIP
36 Lasmini KIP
37 Kartono KIP
38 Jarwati KIP
39 Jaka Santosa KIP
40 Iskandar KIP
41 Haryadi KIP
42 Dlajat KIP
43 Danuri KIP
44 Budiyanto KIP
45 Bejo Edi Riyanto KIP
46 Bambang Tri Jatmiko Sigid KIP
47 Bambang Susilo KIP
48 Akhmad Jaelani KIP
49 Ajar Dwiyanto KIP
50 Adil Karsiyo KIP
51 Sidhik Paripurno KIP
52 Aris Tri Hartono KIP
53 Abdul 'Aziz Purnomo Shidiq KIP
54 Wahyu Puji Nugroho KIP
55 Vera Agustina KIP
56 Suryanti KIP
57 Siti Umaroh KIP
58 Rahmad Thoyib KIP
59 Junita Alimarrohmah KIP
60 Hari Cahyo Prabowo KIP
61 Galih Yan Antono KIP
62 Gagang Mubyarto KIP
63 Fajar Rickyanto KIP
64 Doni Dwi Kusuma KIP
65 Dhimas Ibnu Pambudi KIP
66 Angga Praditya KIP
67 Eko Puji Oktafianto KIP
68 Zaeni KIP
69 Y. Kersma Padmaka KIP
70 Winoto KIP
71 Warsipah KIP
72 Usmianto KIP
73 Sutini KIP
74 Sutianto KIP
75 Sutaman KIP
76 Sunarto KIP