Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Sartinah KIP
3 Sarjono KIP
4 Sarjono KIP
5 Sapardi KIP
6 Santoso KIP
7 Samiyati KIP
8 Samingan KIP
9 Sambyahri KIP
10 Bernadeta Rusianah KIP
11 Romali KIP
12 Rochmat Listiyo KIP
13 Rochmadi KIP
14 Rochimin KIP
15 Robitah KIP
16 Riyanto KIP
17 Rohmat KIP
18 Pujiono KIP
19 Pujiati KIP
20 Puji Prayitno KIP
21 Puji Lestari KIP
22 Prayitno KIP
23 Parjono KIP
24 Parjiyo KIP
25 Panca Dewi Sumariyam KIP
26 Nursalam KIP
27 Noor Syamsu Wahyu Hidayat KIP
28 Ngatiyo KIP
29 Ngatena KIP
30 Nayiri KIP
31 Naryono KIP
32 Nani Herowati KIP
33 Musohib KIP
34 Mulyadi KIP
35 Mukhson KIP
36 Muhtarom KIP
37 Muhasim KIP
38 Muhaeni KIP
39 Muh. Harjani KIP
40 Moh Eko Komarudin KIP
41 Martuti KIP
42 Margareta Indarsih KIP
43 Mardi KIP
44 Mahmudin KIP
45 Muhammad Nur Alam Kakasih KIP
46 Mohammad Novan Ade Saputro KIP
47 Lies Roosna Wardhany KIP
48 Kuwatno KIP
49 Kodir KIP
50 Kiptiyah KIP
51 Jheny Armunanto KIP
52 Istikhah Tri Marhaeni KIP
53 Ismawati KIP
54 Irawan Setyo Widodo KIP
55 Insan Kamil KIP
56 Imam Subagyo KIP
57 Imam Dwi Apriyanto KIP
58 Herlina Pangestuningsih KIP
59 Fatchurochman KIP
60 Etikowati KIP
61 Eram KIP
62 Eko Suryanto KIP
63 Dwi Astuti KIP
64 Daetun KIP
65 Chamdi KIP
66 Budi Sucipto KIP
67 Budi Kusmanto KIP
68 Budijokopurwanto KIP
69 Bimo Haryo Tedjo KIP
70 Bandiyah KIP
71 Bambang Gunawan KIP
72 Astachori KIP
73 Aris Tanto KIP
74 Arifin KIP
75 Aries Setyawan KIP
76 Angkah Adi Prayoga KIP