Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Nur Hidayah KIP
3 Nurhamid KIP
4 Nur Azizah Lailiyah KIP
5 Musyarofah KIP
6 Mulyanto KIP
7 Eni Kurnia Hastuti KIP
8 Mulyati KIP
9 Mukhlisa Dewi Kuntari KIP
10 Muh Nur Afif KIP
11 Lilik Kurniasih KIP
12 Lelita Ranggiana KIP
13 Latif Subagyo Nugroho KIP
14 Kirman KIP
15 Juwedi KIP
16 Joko Widiyanto KIP
17 Joko Susilo KIP
18 Istichomah KIP
19 Ismi Rahayu KIP
20 Ika Abdiyaningsih KIP
21 Hery Purwanto KIP
22 Heny Susilowati KIP
23 Haryanti KIP
24 Hafidya Restu Ardiyani KIP
25 Habiburrohman KIP
26 Gigih Widodo KIP
27 Fepti Sri Purwaningsih KIP
28 Erry Irfan Fathoni KIP
29 Eni Triyanti KIP
30 Endar Ari Handayani KIP
31 Endang Retno Suryaningsih KIP
32 Emi Widiyastuti KIP
33 Eka Yuliana Nugrahani KIP
34 Eka Ratnawati KIP
35 Edi Purwanto KIP
36 Edi Ismail KIP
37 Dyah Tri Mulatsih KIP
38 Dwi Suryanti KIP
39 Dwi Daryanti KIP
40 Diyah Puspitasari KIP
41 Didin Tri Hartono KIP
42 Dani Arifiyanti KIP
43 Dalmini KIP
44 Asti Rustina KIP
45 Ari Purwanti KIP
46 Anita Purnasari Rahayu KIP
47 Anis Sarifah Rohmani KIP
48 Amin Mahmudi KIP
49 Abu Dibdoyo KIP
50 Suwarto KIP
51 Sukiyem Sriyunanik KIP
52 Sugianto KIP
53 Sari Sunarni KIP
54 Mariyani KIP
55 Marganingrum KIP
56 Kus Suryandari KIP
57 Kristina Srihartati KIP
58 Guntur Sutopo KIP
59 Eko Siswati KIP
60 Parwadi KIP
61 Agus Sasono KIP
62 Setu KIP
63 Agus Suzzyanto KIP
64 Heru Setyawan KIP
65 Vesty Salafiyah KIP
66 Tias Utami Destiana Putri KIP
67 Sri Sabdono KIP
68 Novianto Ari Budiawan KIP
69 Muhammad Imam Kholid KIP
70 Iva Kafita Sari KIP
71 Inka Indira Utama KIP
72 Henry Hermawan KIP
73 Burhan Sidqi KIP
74 Anggara Shela Perdana KIP
75 Kika Nugroho KIP
76 Iyut Kuncoro KIP