Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Latifah Mubarokah KIP
3 Kuwat Santosa KIP
4 Khoiriyah KIP
5 Khalim Rosyid KIP
6 Khakimah Suhartuti KIP
7 Kasiyem KIP
8 Karsiyah KIP
9 Istri Rantauwati KIP
10 Isti Muryani KIP
11 Isni Mastuti KIP
12 Imam Johari KIP
13 Imam Jazari KIP
14 Ike Ligasari Dewi KIP
15 Hudi Prananto KIP
16 Heru Nurani KIP
17 Haryanto KIP
18 Harmi KIP
19 Giyanto KIP
20 Eti Riniastuti KIP
21 Ernawati KIP
22 Endro Sriretno KIP
23 Endang Yuliani KIP
24 Endang Sawitri KIP
25 Endah Susilowati KIP
26 Dyah Kristiani KIP
27 Dwi Lestari KIP
28 Dakir KIP
29 Dahlan KIP
30 Budiyono KIP
31 Anita Noviyati KIP
32 Sutino KIP
33 Susiani KIP
34 Sri Rejeki KIP
35 Sinta Dwi Jayanti KIP
36 Setya Ristanto KIP
37 Sein Canggah Faudilah Santi KIP
38 Sahrin Ruspika Dewi KIP
39 Renny Indah Kantiti KIP
40 Pangky Rafdanni Azhar KIP
41 Nurul Shofiatin Zuhro KIP
42 Nurman Yusuf KIP
43 Jumanto KIP
44 Irma Wahyutin KIP
45 Haidy Hermawan KIP
46 Fitria Purnamasari KIP
47 Fitri Anisa Nur Hidayati KIP
48 Fajar Yudi Prasetyo KIP
49 Fajar Sidiq Setiawan KIP
50 Erny Yunika Putri KIP
51 Endri Meylasari KIP
52 Endah Kristiana Widhiastuti KIP
53 Dwi Rahayu KIP
54 Diyah Wulan Praptisari KIP
55 Dinasti Anisia Rizki KIP
56 Dewi Permatasari KIP
57 Asri Widiyarno KIP
58 Ari Yunita Ningsih KIP
59 Anisa' Ratna Pertiwi KIP
60 Anisa Nur Rohmani KIP
61 Agustina Nugrahawati KIP
62 Robbi Trisnani KIP
63 Ratna Wijayanti KIP
64 Ratih Wulandari KIP
65 Neni Fiana
66 Listina Nuris Syamsiyah KIP
67 Hudzaifah Noor KIP
68 Feni Trisnawati KIP
69 Bekti Sri Rahayu KIP
70 Ayu Yuniar Kristy KIP
71 Anik Puji Lestari KIP
72 Fajar Winarno KIP
73 Anisa Rahmawati KIP
74 Adityatama Putra KIP
75 Yudi Prasetyo KIP
76 Yeni Nuratmi KIP