Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Suwiji KIP
3 Suripto KIP
4 Sumiyatun KIP
5 Sri Juminah KIP
6 Slamet Hariyanto KIP
7 Sabar KIP
8 Rusdiana KIP
9 Mami KIP
10 Firsty Mariana KIP
11 Diyah Ipmawati KIP
12 Budi Mustofa KIP
13 Zamroni KIP
14 Widoto Karjono KIP
15 Widayati KIP
16 Warsito KIP
17 Upik Ika Darmayanti KIP
18 Thontowi Jauhari KIP
19 Tentrem Heronius KIP
20 Suwarno KIP
21 Suratijo KIP
22 Suparyo KIP
23 Suparno KIP
24 Suparni KIP
25 Sunarto KIP
26 Sunarhadi KIP
27 Sumiyatun KIP
28 Sumiyati KIP
29 Sumiyartini KIP
30 Sukeni KIP
31 Sukardi KIP
32 Sujarwo KIP
33 Sugiyatno KIP
34 Sugiman KIP
35 Sudarwati KIP
36 Sri Utami KIP
37 Sri Sutomo Widiyatmoko KIP
38 Sri Sumarmi KIP
39 Sri Sulastri KIP
40 Sri Sudarmiyati KIP
41 Sri Purwaningsih KIP
42 Sri Maryunani KIP
43 Slamet Raharjo KIP
44 Slamet Haryati KIP
45 Siti Rokhyati KIP
46 Siti Mutamimah KIP
47 Siswati KIP
48 Sarwati KIP
49 Sarto KIP
50 Sainem KIP
51 Rusbandini KIP
52 Rumanto KIP
53 Rondiyah KIP
54 Romdoni KIP
55 Rini Kuswati KIP
56 Rini Ekowati KIP
57 Ratmijanti KIP
58 Purwadi KIP
59 Purnani KIP
60 Parmi Rahayu KIP
61 Pardi KIP
62 Nurhadi KIP
63 Neny Suprapti KIP
64 Mulatiningrum KIP
65 Mukhlasin KIP
66 Mudakir KIP
67 Mistari KIP
68 Masman KIP
69 Marno KIP
70 Luluk Rahmawati KIP
71 Latifah Mubarokah KIP
72 Kuwat Santosa KIP
73 Khoiriyah KIP
74 Khalim Rosyid KIP
75 Khakimah Suhartuti KIP
76 Kasiyem KIP