Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Tri Puji Handayani KIP
3 Hanantyo Wahyu Saputro FKIP 2002
4 Munifah KIP
5 Hanida Ariandita KIP
6 Dhamang Nugraha Utama KIP
7 Adi Wijayanto KIP
8 Rifki KIP
9 Agnes Marwiani KIP
10 Yuliana Sri Kusumoastuti KIP
11 Yanik Khizanatul Khoiriyah KIP
12 Wistriana Sumarah KIP
13 Widatul Fithchiyah KIP
14 Wahyu Inriyanti KIP
15 Umi Sa'idah KIP
16 Umi Muhayyinah KIP
17 Umar Darmawan KIP
18 Tuti Sundari KIP
19 Triyana KIP
20 Tri Winarsih KIP
21 Tina Dewi Sulistyowati KIP
22 Tasyrifah KIP
23 Susilawati KIP
24 Suranti KIP
25 Supriyono KIP
26 Supriyanto KIP
27 Sulastri KIP
28 Sudriyaningsih KIP
29 Sri Prihati KIP
30 Sri Admawati KIP
31 Sofiatul Khotimah KIP
32 Sigit Budi Santoso KIP
33 Risma Mery Siskawati KIP
34 Rini Lestari KIP
35 Rasty Armiani KIP
36 Raini Prasetyawati KIP
37 Rahayu Amrih Azani KIP
38 Puji Rahayu KIP
39 Prihutomo Nurwakhid KIP
40 Pipit Tri Pamungkas KIP
41 Paulina Tiyassuci Mahanani KIP
42 Okta Viana Fajar Prastiwi KIP
43 Nur Tri Windarsih KIP
44 Nur Mukaromah KIP
45 Nur Diati KIP
46 Nur Asiah KIP
47 Nining Faryaningsih KIP
48 Nikmah Aladin KIP
49 Niken Dyah Prameswari KIP
50 Narita Indriany KIP
51 Lukas Wimpi Pracaya KIP
52 Kuswatul Hasanah KIP
53 Kaniya Febriyanti Triasari KIP
54 Ita Suryawati KIP
55 Irmawati KIP
56 Ima Fatma Yunita KIP
57 Iin Fatimah KIP
58 Havidtha Adhiyanta Nur Cahya KIP
59 Haryono KIP
60 Hanung Widhieatmaka FKIP 2003
61 Hanani KIP
62 Fita Dwi Astuti KIP
63 Eny Susiloningsih KIP
64 Endang Nur Widayat KIP
65 Eli Wardani KIP
66 Eko Novaria KIP
67 Dwi Hastuti KIP
68 Dwi Ariyanti KIP
69 Dina Pipin Suryanto KIP
70 Diana Sulistyorini KIP
71 Diana Pranasanti KIP
72 Dian Kristinawati KIP
73 Diah Ratnasari KIP
74 Dhania Try Agusthika KIP
75 Debyo Hendry Santoso KIP
76 Dayat Irawati KIP