Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Erma Arfiyanti KIP
3 Ayuk Tri Wahyuni KIP
4 Abdul Hafid Setiabudi KIP
5 Siti Durrotun Nikmah KIP
6 Sri Wahyuni KIP
7 Nuraeni KIP
8 Tri Puji Handayani KIP
9 Hanantyo Wahyu Saputro FKIP 2002
10 Munifah KIP
11 Hanida Ariandita KIP
12 Dhamang Nugraha Utama KIP
13 Adi Wijayanto KIP
14 Rifki KIP
15 Agnes Marwiani KIP
16 Yuliana Sri Kusumoastuti KIP
17 Yanik Khizanatul Khoiriyah KIP
18 Wistriana Sumarah KIP
19 Widatul Fithchiyah KIP
20 Wahyu Inriyanti KIP
21 Umi Sa'idah KIP
22 Umi Muhayyinah KIP
23 Umar Darmawan KIP
24 Tuti Sundari KIP
25 Triyana KIP
26 Tri Winarsih KIP
27 Tina Dewi Sulistyowati KIP
28 Tasyrifah KIP
29 Susilawati KIP
30 Suranti KIP
31 Supriyono KIP
32 Supriyanto KIP
33 Sulastri KIP
34 Sudriyaningsih KIP
35 Sri Prihati KIP
36 Sri Admawati KIP
37 Sofiatul Khotimah KIP
38 Sigit Budi Santoso KIP
39 Risma Mery Siskawati KIP
40 Rini Lestari KIP
41 Rasty Armiani KIP
42 Raini Prasetyawati KIP
43 Rahayu Amrih Azani KIP
44 Puji Rahayu KIP
45 Prihutomo Nurwakhid KIP
46 Pipit Tri Pamungkas KIP
47 Paulina Tiyassuci Mahanani KIP
48 Okta Viana Fajar Prastiwi KIP
49 Nur Tri Windarsih KIP
50 Nur Mukaromah KIP
51 Nur Diati KIP
52 Nur Asiah KIP
53 Nining Faryaningsih KIP
54 Nikmah Aladin KIP
55 Niken Dyah Prameswari KIP
56 Narita Indriany KIP
57 Lukas Wimpi Pracaya KIP
58 Kuswatul Hasanah KIP
59 Kaniya Febriyanti Triasari KIP
60 Ita Suryawati KIP
61 Irmawati KIP
62 Ima Fatma Yunita KIP
63 Iin Fatimah KIP
64 Havidtha Adhiyanta Nur Cahya KIP
65 Haryono KIP
66 Hanung Widhieatmaka FKIP 2003
67 Hanani KIP
68 Fita Dwi Astuti KIP
69 Eny Susiloningsih KIP
70 Endang Nur Widayat KIP
71 Eli Wardani KIP
72 Eko Novaria KIP
73 Dwi Hastuti KIP
74 Dwi Ariyanti KIP
75 Dina Pipin Suryanto KIP
76 Diana Sulistyorini KIP