Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Arnes Anandita KIP
3 Anggun Rosella Fiar K Z KIP
4 Woro Setiyati KIP
5 Wiwik Nurfika KIP
6 Wisudani Rahmaningtyas KIP
7 Winda Retnosari KIP
8 Watik Sri Susilowati KIP
9 Wahyu Mustika Ningsih KIP
10 Wahyu Lestari KIP
11 Umi Syukriani KIP
12 Umi Krisnawati KIP
13 Tri Wijayanto KIP
14 Tri Swandayani KIP
15 Tri Sukarni KIP
16 Taufiq Nurul Hidayati KIP
17 Susiana KIP
18 Suko Sri Anggono KIP
19 Sri Wahyuningsih KIP
20 Sri Nur Hidayahnti KIP
21 Siti Mahmudah KIP
22 Sindi Pratiwi KIP
23 Septian Dwi Raharjo KIP
24 Sakim KIP
25 Ryza Bakti Kusuma KIP
26 Rohmad Sawaludin KIP
27 Rizkyworo Septiyadewi KIP
28 Rina Dwi Nugrahani KIP
29 Ribut Hendra Sukmana KIP
30 Ratna Herawati KIP
31 Rani Sugiarti KIP
32 Putri Nuraini KIP
33 Putri Arifah KIP
34 Puput Pujiarti KIP
35 Puji Hastuti KIP
36 Oktaviani Turngestiti KIP
37 Nurul Kusniah KIP
38 Nurul Deviyanti KIP
39 Nur Indah Pratiwi KIP
40 Novi Dwi Nurcahyani KIP
41 Nisa Uswati Nurdin KIP
42 Niputra Dhanar Wicaksono KIP
43 Miswantoro KIP
44 Mey Saptaningrum KIP
45 Melvin Harmita KIP
46 Mega Dibrita KIP
47 Linda Dwi Prehatini KIP
48 Lail Margi Salamah KIP
49 Khaerul Insani KIP
50 Jarot Rahadian Pratama FKIP 2007
51 Isnawi Yoga Saputra KIP
52 Iskayati Hasanah KIP
53 Innaya Prabandari KIP
54 Ilmiyati KIP
55 Hanita Annisa Nina Hardi KIP
56 Ginanjar Wisna Lestyarahman KIP
57 Gesang Saifullah Rachman KIP
58 Fitria Dewiningrum KIP
59 Farida Styaningrum KIP
60 Farida Nur Oktaviasari KIP
61 Fajar Muhafidlul Khasanah KIP
62 Evi Dwi Nurmalasari KIP
63 Erlin Amalia Riandani KIP
64 Eri Kristanto KIP
65 Eka Suryaningsih KIP
66 Edi Susanto KIP
67 Dyah Setianingrum KIP
68 Dyah Harmastuti KIP
69 Dwi Susanti KIP
70 Dwi Ernawati KIP
71 Dwi Anjani Dyah Susilowati KIP
72 Dian Tri Murti Ningsih KIP
73 Dian Ningsih KIP
74 Devina Melinawati KIP
75 Dessy Ika Primasari KIP
76 Chorye Hanawati KIP