Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Reda Taradipa KIP
3 Randika Yanseta KIP
4 Pita Kuswanti KIP
5 Nanik Prihatin KIP
6 Lita Setianti KIP
7 Lelya Fetri Apriliana KIP
8 Komsiyatun KIP
9 Khalimatus Sangdiyah KIP
10 Kartika Maya Puspitasari KIP
11 Irwan Nurdiyanto KIP
12 Ichwan Adhi Pamungkas KIP
13 Herischa Marta Friyan KIP
14 Hendra Dwi Wicaksono KIP
15 Hanung Praba Anggara KIP
16 Gabriela Ofisinarum KIP
17 Fernaldi Anggadha Ratno KIP
18 Eva Muntya Lestari KIP
19 Endri Kristanto KIP
20 Endah Puspitawati KIP
21 Eling Titi Lestari KIP
22 Dwi Triadmadiyanto KIP
23 Diyah Sularni KIP
24 Dian Rahmadani KIP
25 Diah Murtiasih KIP
26 Deni Nugrahanto KIP
27 Baried Yusuf Priatama KIP
28 Anna Yahya KIP
29 Anatyas Sari Kusumaningrum KIP
30 Yulian Wahyu Setiyarso KIP
31 Tri Nugroho KIP
32 Sri Lestari Puspitaningsih KIP
33 Slamet Andriyani KIP
34 Ratri Asih Yuniati KIP
35 Puji Wahono KIP
36 Paramita Rusdiana Dewi KIP
37 Oktyawati Ningtyas KIP
38 Novita Tri Kurniasari KIP
39 Lidyasari Rahmawati KIP
40 Hany Septiana Widaryati KIP
41 Fajar Kurniawan KIP
42 Beni Setiyawan KIP
43 Bagoes Irawan Krishardianto KIP
44 Andriyati Porbaningsih KIP
45 Supriyanto KIP
46 Ria Setyaningrum KIP
47 Mardianto KIP
48 Anis Windarti KIP
49 Ali Priyo Wicaksono KIP
50 Veshti Ekki Rusylita KIP
51 Putri Dyah Ayu Vithaloka Dewi KIP
52 Asti Pratiwi KIP
53 Septi Roida KIP
54 Ari Wardyani KIP
55 Resti Pramita Wulandari KIP
56 Rinta Kumala Sari KIP
57 Prasetyo Utomo KIP
58 Pebri Ary Pranoto KIP
59 Nurini KIP
60 Natanael Gunawan Wibowo KIP
61 Ghufron Islahudin Lahore KIP
62 Suprianto KIP
63 Veranicha Triakusumadewi KIP
64 Arif Nur Rahmanudin KIP
65 Hafis Nuradin KIP
66 Rikha Kusuma Wardani KIP
67 Suratmi Dwi Astuti KIP
68 Yesiska Nursita Dhevy KIP
69 Yeni Rahmawati KIP
70 Watin Romaniah KIP
71 Warsini KIP
72 Triska Dini Wulandari KIP
73 Triana Rakhmawati KIP
74 Tri Hastuti KIP
75 Tika Maharani KIP
76 Teguh Santoso KIP