Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Lelya Fetri Apriliana KIP
3 Komsiyatun KIP
4 Khalimatus Sangdiyah KIP
5 Kartika Maya Puspitasari KIP
6 Irwan Nurdiyanto KIP
7 Ichwan Adhi Pamungkas KIP
8 Herischa Marta Friyan KIP
9 Hendra Dwi Wicaksono KIP
10 Hanung Praba Anggara KIP
11 Gabriela Ofisinarum KIP
12 Fernaldi Anggadha Ratno KIP
13 Eva Muntya Lestari KIP
14 Endri Kristanto KIP
15 Endah Puspitawati KIP
16 Eling Titi Lestari KIP
17 Dwi Triadmadiyanto KIP
18 Diyah Sularni KIP
19 Dian Rahmadani KIP
20 Diah Murtiasih KIP
21 Deni Nugrahanto KIP
22 Baried Yusuf Priatama KIP
23 Anna Yahya KIP
24 Anatyas Sari Kusumaningrum KIP
25 Yulian Wahyu Setiyarso KIP
26 Tri Nugroho KIP
27 Sri Lestari Puspitaningsih KIP
28 Slamet Andriyani KIP
29 Ratri Asih Yuniati KIP
30 Puji Wahono KIP
31 Paramita Rusdiana Dewi KIP
32 Oktyawati Ningtyas KIP
33 Novita Tri Kurniasari KIP
34 Lidyasari Rahmawati KIP
35 Hany Septiana Widaryati KIP
36 Fajar Kurniawan KIP
37 Beni Setiyawan KIP
38 Bagoes Irawan Krishardianto KIP
39 Andriyati Porbaningsih KIP
40 Supriyanto KIP
41 Ria Setyaningrum KIP
42 Mardianto KIP
43 Anis Windarti KIP
44 Ali Priyo Wicaksono KIP
45 Veshti Ekki Rusylita KIP
46 Putri Dyah Ayu Vithaloka Dewi KIP
47 Asti Pratiwi KIP
48 Septi Roida KIP
49 Ari Wardyani KIP
50 Resti Pramita Wulandari KIP
51 Rinta Kumala Sari KIP
52 Prasetyo Utomo KIP
53 Pebri Ary Pranoto KIP
54 Nurini KIP
55 Natanael Gunawan Wibowo KIP
56 Ghufron Islahudin Lahore KIP
57 Suprianto KIP
58 Veranicha Triakusumadewi KIP
59 Arif Nur Rahmanudin KIP
60 Hafis Nuradin KIP
61 Rikha Kusuma Wardani KIP
62 Suratmi Dwi Astuti KIP
63 Yesiska Nursita Dhevy KIP
64 Yeni Rahmawati KIP
65 Watin Romaniah KIP
66 Warsini KIP
67 Triska Dini Wulandari KIP
68 Triana Rakhmawati KIP
69 Tri Hastuti KIP
70 Tika Maharani KIP
71 Teguh Santoso KIP
72 Sri Rejeki KIP
73 Sari Fatmawati KIP
74 Santi Fauzi Bruandari KIP
75 Rizky Pramudita KIP
76 Rina Budi Esthiningtyas KIP