Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Lilis Rahmawati KIP
3 Lamsari KIP
4 Ika Kurniawati KIP
5 Fitri Abidah Nur KIP
6 Fatihah Indah Rohmani KIP
7 Erna Prih Restiyorini KIP
8 Armina Pade Riyani KIP
9 Apik Wijaya KIP
10 Anik Sunarti KIP
11 Ana Rohana KIP
12 Agustin Karismawati KIP
13 Wiwin Nur Pratiwi KIP
14 Titik Treskasari KIP
15 Puji Lestari KIP
16 Nihayatulkhasanah KIP
17 Mahmudah Nur Cahyaningrum KIP
18 Ari Susanti KIP
19 Sumarsih KIP
20 Pangkat Tamtomo KIP
21 Niken Novita Santi KIP
22 Maryuni KIP
23 Lis Nurhayati KIP
24 Heny Sri Mulyani KIP
25 Endang Sulistyaningsih KIP
26 Diyah Okvita Ekasari KIP
27 Deny Agustina Damayanti KIP
28 Budi Prasetyo KIP
29 Ari Ristanti KIP
30 Riwi Wulan Dowis Armada KIP
31 Nur Lilianingrum KIP
32 Nila Masnuri Yunita KIP
33 Heni Purnomoningsih KIP
34 Eka Ristiyanti KIP
35 Danik Susanti KIP
36 Iftitah Anwar KIP
37 Fajar Ismail KIP
38 Amin Agus Pugiharto KIP
39 Estiyana Kurniawan Adhinugraha KIP
40 Hesti Nur Pratiwi KIP
41 Cindy Rizka Qurlita KIP
42 Zumrotul Muthmainah KIP
43 Zulfikar Ahmad KIP
44 Yuda Prasetyo KIP
45 Wiji Rahayu KIP
46 Umi Chasanah KIP
47 Sevanny Dian Kusuma KIP
48 Ruth Wulaningrum KIP
49 Eliya Frindawati KIP
50 Diyah Puji Astuti KIP
51 Diana Puspita Sari KIP
52 Dhika Yunitasari KIP
53 Amat Setioko KIP
54 Sri Subekti KIP
55 Muhamad Fatihul Umam KIP
56 Teddy Wibawa KIP
57 Erviana Kartikasari KIP
58 Indriyati KIP
59 Yuvita Pangestika Sari KIP
60 Yunita Istiasih KIP
61 Yunita Indriani KIP
62 Yudik Eko Purnomo KIP
63 Widya Hestiningtyas KIP
64 Wahyu Tika Purnamasari KIP
65 Wahyu Dwi Setyani KIP
66 Tuning Wijayanti KIP
67 Tri Mulyani KIP
68 Suci Tyas Ngesti Tunggal KIP
69 Sofi Hanifati Afifah KIP
70 Sartika Dyah Pangastuti KIP
71 Santy Widianingrum KIP
72 Rosanna Nur Amelinda KIP
73 Rohmat Sholahudin KIP
74 Rita Dwi Hastuti KIP
75 Ririn Agustina KIP
76 Rio Wahyudi KIP