Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Armina Pade Riyani KIP
3 Apik Wijaya KIP
4 Anik Sunarti KIP
5 Ana Rohana KIP
6 Agustin Karismawati KIP
7 Wiwin Nur Pratiwi KIP
8 Titik Treskasari KIP
9 Puji Lestari KIP
10 Nihayatulkhasanah KIP
11 Mahmudah Nur Cahyaningrum KIP
12 Ari Susanti KIP
13 Sumarsih KIP
14 Pangkat Tamtomo KIP
15 Niken Novita Santi KIP
16 Maryuni KIP
17 Lis Nurhayati KIP
18 Heny Sri Mulyani KIP
19 Endang Sulistyaningsih KIP
20 Diyah Okvita Ekasari KIP
21 Deny Agustina Damayanti KIP
22 Budi Prasetyo KIP
23 Ari Ristanti KIP
24 Riwi Wulan Dowis Armada KIP
25 Nur Lilianingrum KIP
26 Nila Masnuri Yunita KIP
27 Heni Purnomoningsih KIP
28 Eka Ristiyanti KIP
29 Danik Susanti KIP
30 Iftitah Anwar KIP
31 Fajar Ismail KIP
32 Amin Agus Pugiharto KIP
33 Estiyana Kurniawan Adhinugraha KIP
34 Hesti Nur Pratiwi KIP
35 Cindy Rizka Qurlita KIP
36 Zumrotul Muthmainah KIP
37 Zulfikar Ahmad KIP
38 Yuda Prasetyo KIP
39 Wiji Rahayu KIP
40 Umi Chasanah KIP
41 Sevanny Dian Kusuma KIP
42 Ruth Wulaningrum KIP
43 Eliya Frindawati KIP
44 Diyah Puji Astuti KIP
45 Diana Puspita Sari KIP
46 Dhika Yunitasari KIP
47 Amat Setioko KIP
48 Sri Subekti KIP
49 Muhamad Fatihul Umam KIP
50 Teddy Wibawa KIP
51 Erviana Kartikasari KIP
52 Indriyati KIP
53 Yuvita Pangestika Sari KIP
54 Yunita Istiasih KIP
55 Yunita Indriani KIP
56 Yudik Eko Purnomo KIP
57 Widya Hestiningtyas KIP
58 Wahyu Tika Purnamasari KIP
59 Wahyu Dwi Setyani KIP
60 Tuning Wijayanti KIP
61 Tri Mulyani KIP
62 Suci Tyas Ngesti Tunggal KIP
63 Sofi Hanifati Afifah KIP
64 Sartika Dyah Pangastuti KIP
65 Santy Widianingrum KIP
66 Rosanna Nur Amelinda KIP
67 Rohmat Sholahudin KIP
68 Rita Dwi Hastuti KIP
69 Ririn Agustina KIP
70 Rio Wahyudi KIP
71 Rina Khaniva KIP
72 Reda Taradipa KIP
73 Randika Yanseta KIP
74 Pita Kuswanti KIP
75 Nanik Prihatin KIP
76 Lita Setianti KIP