Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Provinsi Nama Instansi Aksi
541 Aji Purnomo FEB
542 Aji Retmono FEB
543 Aji Satria Perdana Putra FEB
544 Aji Satrio Manunggal FEB
545 Aji Setiyanto FEB
546 Aji Tri Prasetyo FEB
547 Aji Tri Prasetyo FEB
548 Aji Wicaksono FEB
549 Aji Widi Kuncoro FEB
550 Aji Yudha FEB
Copyright © 2020 UNS. All rights reserved. Universitas Sebelas Maret