Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Supriatin KIP
3 Suparni KIP
4 Sumiyati KIP
5 Sulastri KIP
6 Sular. Y.S KIP
7 Sukur Subana KIP
8 Suhirno KIP
9 Sudir Risdiyanto KIP
10 Sri Wahyuningsih KIP
11 Sri Septiningsih KIP
12 Sri Rofingatul Ummah KIP
13 Sofiatun KIP
14 Sito Sigit Pambudi KIP
15 Siti Nurhidayati KIP
16 Siti Nurhomsah KIP
17 Siti Fatonah KIP
18 Sirtupilaely Rahmawati KIP
19 Silve Rosana Puspita Dewi KIP
20 Sigit Margono KIP
21 Setiarini Kusuma KIP
22 Setya Pertiwi KIP
23 Sawino KIP
24 Sati KIP
25 Samijo KIP
26 Saefudin Novianto KIP
27 Sukiyem Windariyah KIP
28 Rustiana Eka Pratmawanti KIP
29 Rusri KIP
30 Rusmiyati KIP
31 Rini Sudiarti KIP
32 Ridwan KIP
33 Ratinah KIP
34 Rahmat Sujiyanto KIP
35 Qodim KIP
36 Kodariyah KIP
37 Purwatiningsih KIP
38 Purwati KIP
39 Pujiyati KIP
40 Parjan KIP
41 Nurdiana Windi Astuti KIP
42 Nur Khotoyah KIP
43 Nurkhayati KIP
44 Nur Eko Supriantoro KIP
45 Nurchasanah KIP
46 Nunung Wijayanti KIP
47 Nanik Setiyaningsih KIP
48 Musirah KIP
49 Mursida Aziz KIP
50 Mujinah KIP
51 Miswanto KIP
52 Lukman Fauzi KIP
53 Laksmi Fidya Arini KIP
54 Laeli Isnaeni KIP
55 Kusmiyatun KIP
56 Kuncup Nopitasari KIP
57 Kriswoto KIP
58 Katijo KIP
59 Kartum KIP
60 Karsini KIP
61 Jasino KIP
62 Isnaeni Dhina Rahayu KIP
63 Indarti KIP
64 Ida Parastuti KIP
65 Icu Nurlaela KIP
66 Hidayah KIP
67 Hestien Marlinah KIP
68 Heni Rahwati KIP
69 Haryoko KIP
70 Gunawan Wibowo KIP
71 Ginanjar Sigit Saputra KIP
72 Feri Arif Dwi Putra KIP
73 Eti Istianah KIP
74 Erna Pujiastuti KIP
75 Eri Rusyana KIP
76 Eni Wasilatun KIP