Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Teguh Priyono KIP
3 Tatiek Fariani KIP
4 Suyati KIP
5 Suwoto KIP
6 Suwarti KIP
7 Sutini KIP
8 Susilowati KIP
9 Suratno KIP
10 Supriyanto KIP
11 Suparno KIP
12 Sunaryo KIP
13 Sunardi KIP
14 Sunandar KIP
15 Sumitri KIP
16 Sumarsih KIP
17 Sulia Anandri KIP
18 Sukanti KIP
19 Sukamto KIP
20 Suji KIP
21 Sugiyono KIP
22 Sugeng Purwanto KIP
23 Sudaryanti KIP
24 Suci Rahayu KIP
25 Subiyanto KIP
26 Sriyono KIP
27 Sri Wahyuni KIP
28 Sri Wahyuni KIP
29 Sri Utoyo KIP
30 Sri Rokmini KIP
31 Sri Rochani KIP
32 Sri Riptaningsih KIP
33 Sri Rezeki KIP
34 Sri Purwati KIP
35 Sri Pujiati KIP
36 Sri Peni KIP
37 Sri Hetiningsih. W KIP
38 Sri Hartini KIP
39 Sri Erna Budi Winarti KIP
40 Sofya Agustina KIP
41 Siti Sularsih KIP
42 Siti Qomariyah KIP
43 Siti Nur Farida KIP
44 Siti Nur Faisah KIP
45 Siti Mutiatin KIP
46 Siti Muntamah KIP
47 Siti Maryana KIP
48 Siti Kotimah KIP
49 Siti Kolisah KIP
50 Siti Badriyah Sulistyaning KIP
51 Siti Aisah KIP
52 Siska Octivianti KIP
53 Siti Rukayah KIP
54 Setyo Nugroho Biantoro KIP
55 Setyawan KIP
56 Setiyawati KIP
57 Sekti Ernawati KIP
58 Sattyaningrum KIP
59 Samini KIP
60 Riya Widayanti KIP
61 Riris Prabandari KIP
62 Rini Puji Astuti KIP
63 Rika Kusuma Dewi KIP
64 Rahardian Mahaindra KIP
65 Rafani Dahana Sari KIP
66 Purwanto KIP
67 Pujo Laksono KIP
68 Pujiono KIP
69 Puji Suciati KIP
70 Puji Hartati KIP
71 Primasoni Herysurya KIP
72 Pratami Yulia Argiani KIP
73 Poppy Kumalasari KIP
74 Pasca Asandi Apriana KIP
75 Pariyem KIP
76 Panca Riyanti KIP