Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Ikhat Pratiwi KIP
3 Iin Nurfaisah KIP
4 Herawan Windi Khabibi KIP
5 Heni Pratiwi KIP
6 Hana Sri Hartani KIP
7 Hamidah KIP
8 Galih Setyo Mulyani KIP
9 Fitri Yuli Hartati KIP
10 Fitri Nugraheni KIP
11 Fitri Kasuci KIP
12 Fitri Inayah KIP
13 Fitri Hariyani KIP
14 Fitri Achiriyani KIP
15 Fiti Dwi Jayanti KIP
16 Fenti Andriyani KIP
17 Fatmawati KIP
18 Evi Wijayanti KIP
19 Euis Ida Rokhayani KIP
20 Erowati KIP
21 Erna Yunita KIP
22 Erna Aris Triwijayanti KIP
23 Endah Sejati KIP
24 Endah Nur Widyaningrum KIP
25 Elok Faikoh KIP
26 Eko Teguh Riyanto KIP
27 Eko Purwanto KIP
28 Dwi Rokhmasti KIP
29 Dwi Endahyani KIP
30 Dody Fatkhur KIP
31 Diyah Dwi Kusmawati KIP
32 Dina Retnowulandari KIP
33 Din Utami Nuri KIP
34 Diah Astarini KIP
35 Dhesi Purnamasari KIP
36 Desi Indriani KIP
37 Deni Andria Ningsih KIP
38 Budiyono KIP
39 Banniyatun KIP
40 Badriyah KIP
41 Arsad Tussolih KIP
42 Aris Sutikno KIP
43 Aris Riyanto KIP
44 Aries Styanto KIP
45 Apriliani Dyah Cahya Wardani KIP
46 Any Purwaningsih KIP
47 Anwar Matori KIP
48 Anifah KIP
49 Ani Maryamah KIP
50 Anggraeni KIP
51 Amir Rosyid KIP
52 Amir Hamzah KIP
53 Akhmad Fahmi Arif KIP
54 Agus Setyaningsih KIP
55 Agus Budiandri KIP
56 Ade Aryati KIP
57 Abriyani KIP
58 Tri Gunarsih KIP
59 Suharni KIP
60 Sri Wahyuniarti KIP
61 Siti Hikmatul Munawaroh KIP
62 Saroji KIP
63 Rodatun KIP
64 Rindha Widiana KIP
65 Reni Suwandayani KIP
66 Ratini KIP
67 Nuryasih KIP
68 Nurman Yulianto KIP
69 Nur Ngaeni KIP
70 Nur Khasanah KIP
71 Nur Farida KIP
72 Nova Ariyanti KIP
73 Nasikhah KIP
74 Masruroh KIP
75 Ma'rifah KIP
76 Liya Panjaitan KIP