Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Maria Ulfah KIP
3 Margiasih KIP
4 Maksumah Khomsin KIP
5 Lutfi Nur Laela KIP
6 Luciana Saraswaty KIP
7 Linda Daimatusholeah KIP
8 Liliy Jayanti KIP
9 Lilis Indarsih KIP
10 Lia Fientina KIP
11 Laila Irmayatun Isrina KIP
12 Kun Ariyaningsih KIP
13 Krakas Priyanto KIP
14 Kiftirul 'Aziz KIP
15 Khomsi Nurunni'mah KIP
16 Khikmah Wakhyuni KIP
17 Khafid Taftahjani KIP
18 Khabibah KIP
19 Khabib Fauzi KIP
20 Jumariyah KIP
21 Joko Triyono KIP
22 Jatmiko KIP
23 Ita Hartati KIP
24 Istiqomah KIP
25 Istin Anisah KIP
26 Isci Marita Rahayu KIP
27 Indaryati KIP
28 Imti Haanah KIP
29 Ikoh Mutoharoh KIP
30 Ika Wati Tresna Utami KIP
31 Ika Supriatiningsih KIP
32 Ihsanudin KIP
33 Ida Zuniati KIP
34 Hikmahwati KIP
35 Hermawan KIP
36 Hepta Marlina KIP
37 Henri Mustofa KIP
38 Hengki Sutrisno KIP
39 Hendro Cahyo Warsito KIP
40 Halimatus Sa'diyah KIP
41 Gunarti KIP
42 Galuh Widayanti KIP
43 Fitria Rakhmawati KIP
44 Fitri Adianto KIP
45 Fidiyah Amalia KIP
46 Feri Khoeriyah KIP
47 Feri Fitri Astuti KIP
48 Fatin Amanah KIP
49 Fashikhah KIP
50 Fajrotul Ikrimah KIP
51 Fajar Hariyanti KIP
52 Eva Lativah KIP
53 Ernawati Setyo Nugraheni KIP
54 Endar Nunik Cahyawati KIP
55 Endang KIP
56 Endah Hidayati KIP
57 Emi Ratna Puri KIP
58 Emay Sudaryanti KIP
59 Elis Fisca Dewi KIP
60 Eko Wahyu Yunianto KIP
61 Eko Very Supriyanto KIP
62 Eko Budi Prasetyo KIP
63 Edy Lukmono KIP
64 Dyah Winastuti KIP
65 Dwi Yulia Chasanah KIP
66 Dwi Umi Sangadah KIP
67 Dwi Sekiyani Wargiyati KIP
68 Dwi Ristanti KIP
69 Dwi Purwaningsih KIP
70 Dwi Murniati KIP
71 Dwi Arianti KIP
72 Diyah Susiany KIP
73 Didik Muhamad Akbar KIP
74 Didi Nurdyaningsih KIP
75 Dian Putri Wulandari KIP
76 Dewi Puji Rahayu KIP