Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Liliy Jayanti KIP
3 Lilis Indarsih KIP
4 Lia Fientina KIP
5 Laila Irmayatun Isrina KIP
6 Kun Ariyaningsih KIP
7 Krakas Priyanto KIP
8 Kiftirul 'Aziz KIP
9 Khomsi Nurunni'mah KIP
10 Khikmah Wakhyuni KIP
11 Khafid Taftahjani KIP
12 Khabibah KIP
13 Khabib Fauzi KIP
14 Jumariyah KIP
15 Joko Triyono KIP
16 Jatmiko KIP
17 Ita Hartati KIP
18 Istiqomah KIP
19 Istin Anisah KIP
20 Isci Marita Rahayu KIP
21 Indaryati KIP
22 Imti Haanah KIP
23 Ikoh Mutoharoh KIP
24 Ika Wati Tresna Utami KIP
25 Ika Supriatiningsih KIP
26 Ihsanudin KIP
27 Ida Zuniati KIP
28 Hikmahwati KIP
29 Hermawan KIP
30 Hepta Marlina KIP
31 Henri Mustofa KIP
32 Hengki Sutrisno KIP
33 Hendro Cahyo Warsito KIP
34 Halimatus Sa'diyah KIP
35 Gunarti KIP
36 Galuh Widayanti KIP
37 Fitria Rakhmawati KIP
38 Fitri Adianto KIP
39 Fidiyah Amalia KIP
40 Feri Khoeriyah KIP
41 Feri Fitri Astuti KIP
42 Fatin Amanah KIP
43 Fashikhah KIP
44 Fajrotul Ikrimah KIP
45 Fajar Hariyanti KIP
46 Eva Lativah KIP
47 Ernawati Setyo Nugraheni KIP
48 Endar Nunik Cahyawati KIP
49 Endang KIP
50 Endah Hidayati KIP
51 Emi Ratna Puri KIP
52 Emay Sudaryanti KIP
53 Elis Fisca Dewi KIP
54 Eko Wahyu Yunianto KIP
55 Eko Very Supriyanto KIP
56 Eko Budi Prasetyo KIP
57 Edy Lukmono KIP
58 Dyah Winastuti KIP
59 Dwi Yulia Chasanah KIP
60 Dwi Umi Sangadah KIP
61 Dwi Sekiyani Wargiyati KIP
62 Dwi Ristanti KIP
63 Dwi Purwaningsih KIP
64 Dwi Murniati KIP
65 Dwi Arianti KIP
66 Diyah Susiany KIP
67 Didik Muhamad Akbar KIP
68 Didi Nurdyaningsih KIP
69 Dian Putri Wulandari KIP
70 Dewi Puji Rahayu KIP
71 Desti Yuliani KIP
72 Desi Husnul Khotimah KIP
73 Delani Eko Prasetyo KIP
74 Daryani KIP
75 Chomsatun Solichah KIP
76 Catur July Mubarak KIP