Cari Data Alumni

No Nama Fakultas Tahun Masuk Action
2 Siti Aminah KIP
3 Siska Widyawati Walidah KIP
4 Singgih Wahyu Prambudi KIP
5 Septian Angga Yudha Pratama KIP
6 Septi Tasfiyanti KIP
7 Senyum Ria Yunita KIP
8 Sartini KIP
9 Sarlika Febri Kusrina KIP
10 Santi KIP
11 Saeful Hasan KIP
12 Ryan Damayanti KIP
13 Rusmidah Yulianti KIP
14 Rusiyati KIP
15 Rudy Marwanto KIP
16 Rohmat KIP
17 Rohmadi KIP
18 Robiatin KIP
19 Rizqi Suci Riyani KIP
20 Riyanto Setia Adi Pamuji KIP
21 Riska Rahmita KIP
22 Riska Eriani KIP
23 Rina Sunarto KIP
24 Rina Septiyawati KIP
25 Rina Dwi Rafika KIP
26 Rina Ayuningtyas KIP
27 Rigiarti KIP
28 Retti Endah Kartini KIP
29 Retno Indri Astuti KIP
30 Restuti KIP
31 Relin Nur Cahyani KIP
32 Rasman KIP
33 Rani Rahmawati KIP
34 Puspitasari KIP
35 Puji Astuti KIP
36 Ponsiyah KIP
37 Okta Feria Widodo KIP
38 Nurul Tari Septiyasih KIP
39 Nurlana Mufidah Fauzi KIP
40 Nurlaela KIP
41 Nurinawati KIP
42 Nurhasanah KIP
43 Nur Sofiyani KIP
44 Nurhidayah KIP
45 Nur Hamidah KIP
46 Nur Asmayanti KIP
47 Noviatin KIP
48 Novi Priyanti KIP
49 Noni Aprilianawati KIP
50 Ning Jumadirah KIP
51 Nindhita Widhi Astuti KIP
52 Nina Apriliani KIP
53 Nina Agestina KIP
54 Ngafifurrohman KIP
55 Ngadirah KIP
56 Nanik Sudaryanti KIP
57 Muslimin KIP
58 Muslichatun KIP
59 Muslichatin KIP
60 Murni Pujiastuti KIP
61 Murih Andayani KIP
62 Mukhul Khoeriyah KIP
63 Mukhsin Irfangi KIP
64 Mukhosim KIP
65 Muhamad Sarbani Harsono KIP
66 Mintarsih KIP
67 Meny Fitriana KIP
68 Meni Suprilistiyani KIP
69 Mei Kurniasih KIP
70 Masruroh KIP
71 Maria Ulfah KIP
72 Margiasih KIP
73 Maksumah Khomsin KIP
74 Lutfi Nur Laela KIP
75 Luciana Saraswaty KIP
76 Linda Daimatusholeah KIP